AYDINLATMA METNİ

Akgünler İşletmeleri Şti. Ltd. Kıbrıs Kargo ve aşağıda listesi yer alan Grup Şirketleri (birlikte “Kıbrıs Kargo” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Kıbrıs Kargo’nun güvencesi altındadır. Kıbrıs Kargo olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Bilgilendirme:

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Kıbrıs Kargo tarafından sağlanan hizmet ve Kıbrıs Kargo’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Kıbrıs Kargo birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bilet satış ofislerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kıbrıs Kargo’yu ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 1. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Kıbrıs Kargo tarafından;
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyona ilişkin faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • Kıbrıs Kargo’nun ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve grup şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Kıbrıs Kargo ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin ve davaların takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Kıbrıs Kargo’nun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kıbrıs Kargo tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kıbrıs Kargo tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kıbrıs Kargo’ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Kıbrıs Kargo yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ayrıca Kıbrıs Kargo’nun kara ve deniz taşıma faaliyetleri ile ilgili limanlara giriş ve çıkışında kanuni yükümlülükler gereği kargosu taşınan ürün sahipleri ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Limanları’nda Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü, Sahil Sağlık Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, Liman İşletmeleri Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Liman Emniyet Birimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanları’nda Liman Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü ve Liman Polisi ve benzeri resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin Kıbrıs Kargo tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Kıbrıs Kargo’nun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Kıbrıs Kargo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kıbrıs Kargo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kıbrıs Kargo ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kıbrıs Kargo’ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Kıbrıs Kargo’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kıbrıs Kargo’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kıbrıs Kargo tarafından farklı yollardan (Kıbrıs Kargo merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kıbrıs Kargo’ya iletmeniz durumunda, Kıbrıs Kargo talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kıbrıs Kargo’ya başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, amaç ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, üçüncü kişilere aktarılıyorsa üçüncü kişi ile ilgili bilgi talep etme, eksik ve yanlış veri var ise düzeltilmesini talep etme, verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, kişisel veriler kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranmışsa zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kıbrıs Kargo’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Kıbrıs Kargo’ya Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte kargo@kibriskargo.com ve Yetkili 27 Apt. Dükkan No:2 Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Yeni Liman Yolu Girne-KKTC adresine eksiksiz olarak doldurarak e-posta, PTT iadeli taahhütlü gönderi veya kargo ile aşağıda şirketler grubu listemizde belirtilen şirketlerin adreslerine gönderebilirsiniz.

 1. Değişiklikler

Kıbrıs Kargo’nun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Grup Şirketlerimizin açık isim ve adres bilgileri Listesi

 • Ak-Günler İşletmeleri Şti Ltd Kıbrıs Kargo

Yetkili 27 Apt. Dükkan No:2 Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Yeni Liman Yolu Girne-KKTC

 • Akgünler Turizm ve Denizcilik Ticaret Ltd. Şti.

Taşucu Mahallesi İsmet İnönü (Reşadiye) Caddesi No : 33 Silifke/Mersin-Türkiye

 • Akgünler İşletmeleri Şti Ltd Taşucu/Silifke Şubesi

Taşucu Mahallesi İsmet İnönü (Reşadiye) Caddesi No : 62/A Silifke/Mersin-Türkiye

Kıbrıs Kargo
Kıbrıs KargoHızlı Menü
Kıbrıs KargoBizi Takip Edin
Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bizden haber alabilirsiniz.

© 2020 Kıbrıs Kargo | Tüm hakları saklıdır.Designed by Baba Bilgisayar – Kıbrıs Web Tasarım

© 2020 Kıbrıs Kargo | Tüm hakları saklıdır.Designed by Baba Bilgisayar – Kıbrıs Web Tasarım